1. Úvodné ustanovenia
Prevádzkovateľom webovej stránky je CB Media, s.r.o. , 023 03 Zborov nad Bystricou 384; IČO: 46814523, DIČ: SK2023597906 Zapísaný Okresným súdom Žilina Oddiel: Sro, Vl.č.: 57322/L (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Užívateľom sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba zverejňujúca recepty, články, komentáre a fotografie na webovej stránke www.najrecepty.sk (ďalej len „užívateľ“).
Všeobecné podmienky užívania webovej stránky www.najrecepty.sk (ďalej len „všeobecné podmienky“) upravujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a užívateľa pri prevádzke a využívaní predmetnej vyššie uvedenej webovej stránky.

2. Podmienky užívania internetovej stránky a podmienky uverejnenia
Zverejňovať recepty, články, komentáre a fotografie na webovej stránke www.najrecepty.sk je možné len po predchádzajúcej registrácii užívateľom. Registráciou si užívateľ vytvorí vlastné konto na webstránke, čím vyjadrí súhlas s týmito všeobecnými podmienkami.


Užívateľ je po predchádzajúcej registrácii oprávnený bezodplatne užívať všetky služby webovej stránky a užívateľ pridaním receptu, článku, komentára či fotografie na webovú stránku www.najrecepty.sk ďalej prehlasuje, že si je plne vedomí a súhlasí s tým, že recepty, články, komentáre či fotografie budú na uvedenej stránke prístupné všetkým užívateľom internetu bezodplatne.

Zadaním osobných údajov nevyhnutných na registráciu užívateľa na webovej stránke užívateľ súhlasí so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“). ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Viac na Ochrana osobných údajov


Obsah pridaný užívateľom na webovú stránku www.najrecepty.sk považuje prevádzkovateľ za duševné vlastníctvo užívateľa. Pridaním obsahu na uvedenú webovú stránku užívateľ prehlasuje a potvrdzuje, že on sám je autorom pridaného receptu, článku, komentára či fotografie a že ich zverejnením na webovej stránke nebudú porušené autorské práva tretích osôb v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (ďalej len „Autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah receptov, článkov, komentárov alebo fotografií pridaných užívateľom.
Užívateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý zverejní prostredníctvom webovej stránky www.najrecepty.sk


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť z webovej stránky akýkoľvek zverejnený obsah pochádzajúci od užívateľa, v prípade ak nebude v súlade s právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, spoločenskou etikou a dobrými mravmi. Vylúčené môžu byť i také texty a fotografie, ktoré budú obsahovať prvky otvorenej alebo skrytej reklamy.


Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na jednostranné zásahy do webstránky a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok užívania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa.
V prípade, ak používateľ opakovane porušuje ustanovenia tohto článku, prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť jeho užívateľské konto a zamedziť mu v ďalšom prístupe na webstránku.

Pridaním receptu, článku, komentára či fotografie užívateľ udeľuje bezodplatne po dobu zverejnenia receptu nevýhradný súhlas (licenciu) na neobmedzené použitie receptu, článku, komentára či fotografie, a to na:


- zverejnenie receptu, článku, komentára či fotografie,
- verejné rozširovanie receptu, článku, komentára či fotografie,
- spracovanie receptu, článku, komentára či fotografie ,
- zaradenie receptu, článku, komentára či fotografie do súborného diela,
- verejné vystavenie receptu, článku, komentára či fotografie.


V prípade, ak ktorékoľvek z vyššie uvedených prehlásení užívateľa sa preukáže ako nepravdivé, bude užívateľ zodpovedný za prípadné porušenia zákona alebo za zásah do práv alebo oprávnených záujmov tretích osôb. Užívateľ súčasne vyhlasuje, že prevádzkovateľa odškodní za akékoľvek škody/straty/ujmy, ktoré mu vzniknú v dôsledku porušenia akýchkoľvek povinností užívateľa v zmysle týchto všeobecných podmienok.
Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných užívateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci webovej stránky www.najrecepty.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu webstránky iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému užívateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť webstránky.

3. Záverečné ustanovenia
Prevádzkovateľ a užívateľ vyhlasujú, že si text týchto všeobecných podmienok riadne prečítali a porozumeli mu a že tento predstavuje dostatočne jasné a určité vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle upraviť ich vzájomný právny vzťah súvisiaci s užívaním a prevádzkou webovej stránky vyššie uvedeným spôsobom.
Vzťahy vzniknuté medzi užívateľom a prevádzkovateľom sa spravujú týmito všeobecnými podmienkami a právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Vstupujú do platnosti odo dňa : 2.12.2015
aktualizované 25.5.2018